Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Dane ogólne

    

 Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11 o długości 12 km. Składa się z fazy projektowej i realizacyjnej.

 

Lokalizacja i przebieg trasy obwodnicy:

Planowana obwodnica omijać będzie Szczecinek od wschodu. W większości trasa zlokalizowana jest w pasie terenu pomiędzy granicą zabudowań miejskich a jeziorem Wielimie. Nowo budowany odcinek drogi ekspresowej w przeważającej części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek po jej wschodniej stronie. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 11 od północy nastąpi w ul. Koszalińską od północy natomiast od południa w ul. Pilską.

Cel inwestycji:

Celem zadania inwestycyjnego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego biegnącego drogą krajową nr 11 oraz drogami pozostałymi poza granice zabudowy miasta Szczecinek na budowaną obwodnicę. 

Planowane efekty inwestycji:

Inwestycja zapewni większą przepustowość w rejonie obwodnicy, poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu pojazdów, odciąży śródmiejski ruch uliczny a także zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców Szczecinka poprzez poprawę klimatu akustycznego (ograniczenia hałasu), zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód na terenach znajdujących się obecnie w pobliżu istniejących dróg przelotowych.

Zakres budowy:

 • budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S  o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu,
 • budowa dwóch węzłów drogowych – węzła „Szczecinek Śródmieście” i „Szczecinek-Wschód”
 • budowa dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe,
 • przebudowa dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych,
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu, nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, estakady)
 • przebudowa istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych),
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa elementów ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, urządzenia oczyszczające wody opadowe),
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery ochronne, ogrodzenie).
 • przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych)
 • wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem

 Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa - Vp = 100 km/h 
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy 
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m 
 • szerokość pasa dzielącego - 4,00 m  (w tym opaski wewnętrzne 2 x 0,50 m)
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/o

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:

Całkowita wartość projektu:                                        400 780 655,72 PLN

Wydatki kwalifikowane:                                               251 259 906,45 PLN

w tym dofinansowanie unijne:                                     213 570 920,48 PLN